Department of Filipino

The Filipino Program nurtures the student’s communication skills in Filipino.

The use of selected works from Philippine Literature hones the student’s skills in literary criticism and analysis.

Among the subjects the program handles are:

  • Sining ng Komunikasyon (FIL101) ay naglalayong pukawin ang kamalayan at ituon ang pag-iisip ng mga mag-aaral tungo sa pagkakaroon ng pagpapahalagang pangwika sa pamamagitan ng pag-alam sa kasaysayan, kalikasan at kakantahan ng wikang Filipino at ang mahalagang kaugnayan nito sa sariling kultura.
  • Retorikang Filipino (FIL 102). Sumasaklaw ang asignaturang ito sa mga batayang pirinsipyo ng Retorika tungo sa masining at mabisang paraan ng pagsulat kaugna ng apat na anyo ng pagpapahayag: paglalarawan, pagsasalaysay, paglalahad at pangangatwiran na may tuon sa estilo at wastong gamit ng Filipino.
  • Panitikang Filipino (FIL 203) ay naglalayong patagpuin ang mabisang paggamit ng wika sa pagbuo ng mga kaisipang personal, kultural at sosyolohikal, at ang maayos na pagpapahayag ng mga ito batay sa iba’t ibang anyo ng pakikipagtalastasan o pakikipag-ugnayan. Nangangahulugan na nagkop lamang na maging maglinang ng mambabasa na marunong magsuri ng iba’t ibang genre ng panitikan gamit ang iba’t ibang teoryang matutunan.
Bookmark and Share

Share this page: